ตรวจสอบรายชื่อพระธรรมทูต ยื่นหนังสือเดินทาง (Passport)

ส่งสำนักงานกำกับ หรือ ศ.ต.ภ.

(สำหรับตรวจสอบ) รายชื่อ ส.ธ.ย. ยื่นต่อหนังสือเดินทาง สำนักกำกับฯ และ ศตภ.