เกี่ยวกับ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.)

ตราประจำสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

พุทธสุภาษิต

"จรถ ภิกฺขเว จาริกํ  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย

โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ."

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก

เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย

(วิ. มหา. ๔/๓๒/ ๔๐)

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

วิสัยทัศน์ (Vision) เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission) ภารกิจ

ทำเนียบประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

-๒๕๖๕

พระธรรมพุทธิวงศ์

 (สวัสดิ์ อตฺถโชโต ป.ธ.๕ ,ดร.)

เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕-ปัจจุบัน

พระวิมลศาสนวิเทศ

(สำรวจ กมโล น.ธ.เอก, Ph.D)

เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์