คณะกรรมการบริหาร

สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕-๒๕๖๗

พระพรหมเสนาบดี เป็นประธานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป